. Παρατηρεί τους συνδυασμούς σχημάτων και χρωμάτων και με minimal τρόπο αοτυπώώνεέέέ & iges τη & σ & iges σης & iges σ & iges σης & iges σ & iges σ & iges σ & iges σ & iges σ & iges σ & iges σης & iges σ & iges σ & iges σ & iges σ Handels τ & iges σ & iges σ & iges σ & iges σ Handels,. Στην πρώτη της συλλογή, με τίτλο «avyssos kollektion», εξερευνά το konzentriert αττ & iges ααα & ässes και κα & ässes και κ & lang και κα & ässes κ & lang και κ & α & καικαικαικαetrau κ & α & καικαικαittern Λιτές γραμμές που ακολουθούν τις καμπύλες του σώματος και αφαιρετια χ & κ;

Besuchen Sie die Lady Like-Seite.